หน่วยงานภายใน
        กิจกรรม
   ::  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning" <ประมวลภาพกิจกรรม>
   ::  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "General Education for the 21st Century "  <ประมวลภาพกิจกรรม>
   ::  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 "
   ::  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยบูรพา"
 
 

  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : thitipor@buu.ac.th