ครั้งที่

วันที่

เรื่อง

1

10  กรกฎาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในแผนระยะยาว 15ปี  
   ::.. โดย   รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                           ====>  เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf>

2

24  กรกฎาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

แนวคิดในการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ::.. โดย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และคณะ  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
                           ====>  เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf1>   <pdf2>   <pdf3>

3
31  กรกฎาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การจัดทำสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
   ::.. โดย   รศ.ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ และคณะ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
                           ====>  เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf>  <MS Producer1.rar>   <MS Producer1-1.rar>    
                                      <MS Producer2.rar>   <Captivate.rar>

4
7 สิงหาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนและการตัดเกรด
   ::.. โดย   ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ  (มหาวิทยาลัยบูรพา)
                          ====>
 เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf>  

5
14 สิงหาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การจัดทำประมวลรายวิชาและการวางแผนการสอน
   ::.. โดย   รศ.ทัศนีย์ ทานตวณิช  (มหาวิทยาลัยบูรพา)

6
21 สิงหาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การจัดทำประมวลรายวิชาและการวางแผนการสอน
   ::.. โดย   รศ.ทัศนีย์ ทานตวณิช  (มหาวิทยาลัยบูรพา)
                          ====> ตัวอย่างแผนการสอน1 <pdf>   ตัวอย่างแผนการสอน2 <pdf>

7
28 สิงหาคม  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

สาธิตการสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
   ::.. โดย   รศ.สุภาพ ณ นคร  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
                          ====>  เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf>  
                          ====>  ตัวอย่างประกอบการสอน <pdf1>   <pdf2>  <pdf3>   <pdf4>   

8
4 กันยายน  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

สาธิตการสอน โดยใช้วิธีสอนแบบต่างๆ  
   ::.. โดย  รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
                          ====>  เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf>  
                          ====>  ตัวอย่างประกอบการสอน <pdf1>   <pdf2>  <pdf3>   
                          ====>  การวางแผนขั้นตอน PBL <group1>   <group2>  <group3>  <group4>   

9
11 กันยายน  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การออกข้อสอบแบบต่าง ๆ  
   ::.. โดย  ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)   
                       ====>
 เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf> <pdf1>  <pdf2> 

10
18 กันยายน  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การวิเคราะห์ข้อสอบ  
   ::.. โดย   รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และคณะ    (มหาวิทยาลัยบูรพา)
                       ====>
 เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf> <pdf1>

11
25 กันยายน  2551
เวลา 13.00 - 16.00 น.

การวิจัยใั้นชั้นเรียน  
   ::.. โดย  ดร.สุวพร เซ็มเฮง และคณะ  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
                       ====>  เอกสารประกอบการบรรยาย <pdf> <pdf1>    

  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794

Webmaster : thitipor@buu.ac.th